VIETNAMESE

kinh đô thời trang

ENGLISH

fashion capital

  

NOUN

/ˈfæʃən ˈkæpətəl/

Kinh đô thời trang là một thành phố có sức ảnh hưởng lớn đến xu hướng thời trang của thế giới, với những tiêu chí bao gồm thiết kế, khâu sản xuất và bán lẻ các sản phẩm thời trang, cộng với các sự kiện như tuần lễ thời trang, giải thưởng và hội chợ thương mại đều tạo ra lượng giá trị kinh tế đáng kể.

Ví dụ

1.

Milan cũng được coi là một trong những kinh đô thời trang của thế giới, cùng với thành phố New York, Paris và London.

Milan is also regarded as one of the fashion capitals of the world, along with New York City, Paris, and London.

2.

Cô ấy sẽ đến Paris - kinh đô thời trang thế giới vào tuần tới.

She will go to Paris - the fashion capital of the world next week.

Ghi chú

Những thành phố đặt danh hiệu kinh đô thời trang (Fashion Capital) toàn cầu trong thế kỷ 21 là:
- Milano: Milan (Ý)
- London: Luân đôn (Anh)
- New York: New York (Mỹ)
- Paris: Pa-ri (Pháp)