VIETNAMESE

kim ngạch nhập khẩu

kim ngạch hàng hoá nhập khẩu

ENGLISH

import turnover

  

NOUN

/ˈɪmpɔrt ˈtɜrˌnoʊvər/

Kim ngạch nhập khẩu là tổng giá trị nhập khẩu của một hoặc nhiều loại hàng hóa nhập khẩu vào quốc gia hoặc doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, và cũng được quy đổi đồng nhất ra một loại đơn vị tiền tệ nhất định.

Ví dụ

1.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam ước tính đạt hơn 108,5 tỷ USD trong hai tháng đầu năm 2022.

Vietnam’s export-import turnover hit an estimated over 108.5 billion USD in the first two months of 2022.

2.

Vượt qua chặng đường khó khăn do đại dịch Covid-19 năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong cả năm đạt con số kỷ lục 668,54 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2020.

Overcoming a difficult journey due to the Covid-19 pandemic in 2021, the total export and import turnover of goods of Vietnam for the whole year reached a record number of 668.54 billion USD, an increase of 22.6% compared to 2020.

Ghi chú

Một nghĩa khác của turnover:
- bỏ việc (turnover): Although there are no official statistics, the turnover rate of staff in low-skilled jobs in the Civil Service is believed to be quite high.
(Mặc dù không có số liệu thống kê chính thức, nhưng tỷ lệ bỏ việc của các công việc có kỹ năng thấp trong Bộ Công chức được cho là khá cao.)