VIETNAMESE
kiểm dịch thực vật
ENGLISH
phytosanitary
NOUN
/ˌfʌɪtəʊˈsanɪtəri/
Kiểm dịch thực vật là công tác quản lý Nhà nước nhằm ngăn chặn những loài sâu, bệnh, cỏ dại nguy hiểm lây lan giữa các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.
Ví dụ
1.
Với hàng nhập khẩu có liên quan hoặc có nguồn gốc thực vật, kiểm dịch thực vật là để đảm bảo không cho mầm bệnh theo hàng hóa nhập khẩu đi vào nước ta.
With related or plant-based imports, phytosanitary measures are to ensure that pathogens in imported goods do not enter our country.
2.
Về cơ bản, hàng hóa có nguồn gốc thực vật như nông sản, gỗ, thức ăn chăn nuôi… nhiều khả năng sẽ phải làm kiểm dịch thực vật.
Basically, goods of plant origin such as agricultural products, timber, animal feed, etc. are likely to have to undergo phytosanitary.
Ghi chú
Kiểm dịch thực vật (phytosanitary) là công tác quản lý Nhà nước (State management) nhằm ngăn chặn những loài sâu (pest), bệnh (disease), cỏ dại (weed) nguy hiểm lây lan giữa các vùng (region) trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.