VIETNAMESE

kì thi tốt nghiệp

ENGLISH

high school graduation exam

  

NOUN

/haɪ skul ˌgræʤuˈeɪʃən ɪgˈzæm/

Kì thi tốt nghiệp (hay còn gọi là thi tú tài) là một kỳ thi quan trọng trong hệ thống giáo dục Việt Nam và dành cho học sinh lớp 12.

Ví dụ

1.

Anh ta đạt điểm cao nhất trong kì thi tốt nghiệp.

He got the highest score in the high school graduation exam.

2.

Cần phải tham dự kì thi tốt nghiệp để được tốt nghiệp.

It is necessary to take the high school graduation exam to graduate from high school.

Ghi chú

Một số loại kỳ thi:
- university extrance exam (kỳ thi đại học)
- transition exam (kỳ thi chuyển cấp)
- national excellent student exam (kỳ thi học sinh giỏi quốc gia)
- excellent student exam (kỳ thi học sinh giỏi)
- national high school exam (kỳ thi trung học phổ thông quốc gia)
- high school graduation exam (kỳ thi tốt nghiệp thpt)
- entrance exam (kỳ thi đầu vào)
- competency assessment exam (kỳ thi đánh giá năng lực)
- semester exam (kỳ thi học kỳ)
- end semester exam (kỳ thi cuối kỳ)
- high school entrance exam (kỳ thi cấp ba)
- entrance exam (kỳ thi đầu vào)