VIETNAMESE
thi tốt nghiệp thpt
ENGLISH
high school graduation exam
NOUN
/haɪ skul ˌgræʤuˈeɪʃən ɪgˈzæm/
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một kỳ thi quan trọng trong hệ thống giáo dục Việt Nam và dành cho học sinh lớp 12. Mục đích của kỳ thi này là công nhận việc hoàn tất chương trình học phổ thông của học sinh và là điều kiện cần để tham dự tiếp kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng.
Ví dụ
1.
Cuối cùng thì bạn cũng sẽ đi thi thi tốt nghiệp thpt?
You finally gonna go for that high school graduation exam?
2.
Một triệu học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi tôt nghiệp THPT quốc gia.
One million Vietnamese students sit first-ever national high school graduation exam.
Ghi chú
Cùng học thêm một số từ vựng liên quan đến các kỳ thi (exam) nè!
- kỳ thi chuyển cấp: transition exam
- kỳ thi đại học: university exam
- kỳ thi học sinh giỏi quốc giá: national good student exam
- kỳ thi học sinh giỏi: good student exam
- kỳ thi trung học phổ thông quốc gia: national high school exam
- kỳ thi tốt nghiệp THPT: high school graduation exam
- kỳ thi tốt nghiệp: graduation exam
- kỳ thi tuyển sinh đại học: college entrance exam
- kỳ thi tuyển sinh: enrollment examination