VIETNAMESE

khuôn khổ

kích thước

ENGLISH

framework

  

NOUN

/ˈfreɪmˌwɜrk/

Khuôn khổ là một hệ thống các quy tắc, ý tưởng hoặc niềm tin được sử dụng để lập kế hoạch hoặc quyết định điều gì đó.

Ví dụ

1.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, anh ấy không muốn mạo hiểm chút nào hết.

Within the framework of his investigation, he doesn’t want to take any risks.

2.

Hiến pháp Hoa Kỳ đã thiết lập một khuôn khổ chính phủ rộng rãi.

The U.S. Constitution established a broad framework of government.

Ghi chú

Khuôn khổ (framework) là một hệ thống các quy tắc (rules), ý tưởng (ideas) hoặc niềm tin (beliefs) được sử dụng để lập kế hoạch hoặc quyết định điều gì đó.