VIETNAMESE

không đạt yêu cầu

không đáp ứng yêu cầu

ENGLISH

not meet requirement

  
VERB

/nɑt mit rɪˈkwaɪrmənt/

Không đạt yêu cầu là không có đủ để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi từ phía đối phương.

Ví dụ

1.

Rất tiếc, bạn đã không đạt được các yêu cầu mà chúng tôi đặt ra cho bạn, vì vậy đơn đăng ký của bạn đã bị từ chối.

Unfortunately, you did not meet the requirements we laid out for you, so your application was rejected.

2.

Chúng tôi không sử dụng các thành phần không đạt các yêu cầu của chúng tôi về chất lượng và khả năng tái tạo.

We don't use ingredients that don't meet our requirements for quality and renewability.

Ghi chú

Một số phrasal verbs với requirement:

- tuân thủ yêu cầu (comply with requirement): One retailer has refused to comply with requirements of the plan in time to participate in the fourth quarter, according to a Universal executive.

(Một nhà bán lẻ đã từ chối tuân thủ các yêu cầu của kế hoạch để kịp thời tham gia vào quý 4, theo một giám đốc điều hành của Universal.)

- đáp ứng yêu cầu (fulfill requirement): To fulfill the requirements about visa, each visitor must have a sponsor responsible for their presence in this country.

(Để đáp ứng các yêu cầu về thị thực, mỗi du khách phải có một nhà bảo lãnh chịu trách nhiệm về sự hiện diện của họ tại quốc gia này.)