VIETNAMESE
không có chi
không có gì đâu, không có gì
ENGLISH
no problem
NOUN
/noʊ ˈprɑbləm/
Không có chi là một câu được mọi người nói để đáp lại khi nhận được lời cảm ơn từ người khác.
Ví dụ
1.
“Không có chi,” anh vui vẻ nói.
"No problem," he said jovially.
2.
Chắc chắn rồi, không có chi.
Sure, no problem.
Ghi chú
Một số cách nói khác để đáp lại lời cảm ơn:
- không có gì to tát: no biggie
- không có chi/gì: you're welcome