VIETNAMESE

không có gì

không có chi, không sao

ENGLISH

no problem

  

NOUN

/noʊ ˈprɑbləm/

Không có gì là một câu được mọi người nói để đáp lại khi nhận được lời cảm ơn từ người khác.

Ví dụ

1.

“Không có gì,” anh vui vẻ nói.

"No problem," he said jovially.

2.

Chắc chắn rồi, không có gì.

Sure, no problem.

Ghi chú

Một số cách nói khác để đáp lại lời cảm ơn:
- không có gì to tát: no biggie
- không có chi/gì: you're welcome