VIETNAMESE

khối

ENGLISH

block

  
NOUN

/blɑk/

Khối là một mảnh vật liệu cứng rắn, có mặt thẳng.

Ví dụ

1.

Anh ta chẻ một khối gỗ làm đôi.

He cleaved a block of wood in two.

2.

Ông lão chặt khối gỗ làm đôi chỉ bằng một nhát dao.

The old man chopped the block of wood in two with a single blow.

Khóa học IELTS

Ghi chú

Một số nghĩa khác của block:

- chặn (block): A fallen tree is blocking the road.

(Một cây đổ nằm chặn ngang đường.)

- khu nhà (block): He went for a walk around the block, to get some air.

(Anh ấy đi dạo một vòng quanh khu nhà, để hít thở không khí.)

- phong toả (block): Federal agents blocked the accounts of five money-transfer operations in the city.

(Các đặc vụ liên bang đã phong tỏa tài khoản của năm hoạt động chuyển tiền trong thành phố.)