VIETNAMESE
khoanh vùng
ENGLISH
zone
NOUN
/zoʊn/
Khoanh vùng là giới hạn một khu vực để nghiên cứu hoặc để tiến hành một việc gì.
Ví dụ
1.
Nhà máy đóng tàu trước đây đã được khoanh vùng để sử dụng cho mục đích công nghiệp.
The former dockyard has been zoned for industrial use.
2.
Đất hiện được khoanh vùng cho những ngôi nhà cho một gia đình trên mảnh đất rộng hai mẫu Anh.
The land is now zoned for single-family homes on two-acre plots.
Ghi chú
Một nghĩa khác của zone:
- khu vực (zone): This stretch of coast has been designated a danger zone.
(Đoạn bờ biển này đã được chỉ định là một khu vực nguy hiểm.)