VIETNAMESE

khoa kinh tế

ENGLISH

economics department

  

NOUN

/ˌɛkəˈnɑmɪks dɪˈpɑrtmənt/

Khoa kinh tế là một ngành khoa học xã hội chuyên nghiên cứu về các hoạt động sản xuất, phân phối, tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ dưới góc nhìn toàn cảnh.

Ví dụ

1.

Qua khoa kinh tế, bạn sẽ được học cách phân tích và đánh giá sự tương quan và ảnh hưởng của tất cả mọi hoạt động kinh doanh lên nền kinh tế chung của xã hội.

Through the economics department, you will learn to analyze and evaluate the interrelationships and effects of all business activities on the overall economy of society.

2.

Khoa kinh tế là ngành học có độ phủ kiến thức rộng khi đánh giá không chỉ một mà toàn bộ hoạt động kinh doanh của mọi người và tiền chỉ là một trong các yếu tố để đánh giá.

Economics department is a broad field of knowledge when it comes to assessing not one but the entire business of people, and money is just one of the factors to evaluate.

Ghi chú

Một ngành nghề kinh tế:
- public economics (kinh tế cộng đồng)
- international economics (kinh tế quốc tế)
- internation business economics (kinh tế đối ngoại)
- trading economics (kinh tế thương mại)
- economics and management (kinh tế và quản trị)