VIETNAMESE

khoa kinh tế quốc tế

ENGLISH

international economics department

  

NOUN

/ˌɪntərˈnæʃənəl ˌɛkəˈnɑmɪks dɪˈpɑrtmənt/

Khoa kinh tế học quốc tế là một bộ môn khoa học, một chuyên ngành của kinh tế học nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các quốc gia.

Ví dụ

1.

Khoa kinh tế quốc tế nghiên cứu các hoạt động giao dịch, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ được thực hiện giữa các quốc gia, nhằm đạt được các lợi ích kinh tế của doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế.

The international economics department studies the activities of trading and trading in goods and services carried out between countries, in order to achieve the economic benefits of businesses, individuals and economic organizations.

2.

Khoa kinh tế quốc tế cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, tài chính quốc tế, kinh doanh logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu, kinh doanh quốc tế trong thời đại số…

The international economics department provides students with foundational knowledge in international economics, international trade, international investment, international finance, logistics business and global supply chains, and international business. In the digital age…

Ghi chú

Một ngành nghề kinh tế:
- public economics (kinh tế cộng đồng)
- international economics (kinh tế quốc tế)
- internation business economics (kinh tế đối ngoại)
- trading economics (kinh tế thương mại)
- economics and management (kinh tế và quản trị)