VIETNAMESE

khoa kinh tế đối ngoại

ENGLISH

international business economics department

  

NOUN

/ˌɪntərˈnæʃənəl ˈbɪznəs ˌɛkəˈnɑmɪks dɪˈpɑrtmənt/

Khoa kinh tế đối ngoại là khoa về các tương tác kinh tế giữa các quốc gia như thương mại quốc tế.

Ví dụ

1.

Khoa kinh tế đối ngoại liên quan đến việc trao đổi, giao dịch thương mại giữa các quốc gia.

The international business economics department deals with the exchange and commercial transactions between countries.

2.

Học khoa kinh tế đối ngoại, bạn sẽ được trang bị các kiến thức về tỷ giá hối đoái và dòng tiền giữa các quốc gia, đầu tư quốc tế, thương mại quốc tế.

Studying at the international business economics department, you will be equipped with knowledge about exchange rates and money flows between countries, international investment, international trade.

Ghi chú

Một ngành nghề kinh tế:
- public economics (kinh tế cộng đồng)
- international economics (kinh tế quốc tế)
- internation business economics (kinh tế đối ngoại)
- trading economics (kinh tế thương mại)
- economics and management (kinh tế và quản trị)