VIETNAMESE

khoa kinh tế và quản trị

ngành kinh tế và quản lý

ENGLISH

economics and management department

  

NOUN

/ˌɛkəˈnɑmɪks ænd ˈmænəʤmənt dɪˈpɑrtmənt/

Khoa kinh tế và quản trị là ngành học có kiến thức liên quan đến việc tổ chức, giám sát các chuỗi hoạt động sản xuất, thương mại, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ trên thị trường nhằm đạt ứng mục tiêu phát triển của một tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp kinh tế nào đó.

Ví dụ

1.

Khoa kinh tế và quản trị đòi hỏi người học phải có đầu óc thiên về tự nhiên, niềm đam mê với hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Economics and management department requires learners to have a natural mind, a passion for business and trading activities.

2.

Khoa kinh tế và quản trị trang bị cho sinh viên những kỹ năng thiết yếu phục vụ cho nghề nghiệp tương lai.

The economics and management department equips students with essential skills for future careers.

Ghi chú

Một ngành nghề kinh tế:
- public economics (kinh tế cộng đồng)
- international economics (kinh tế quốc tế)
- internation business economics (kinh tế đối ngoại)
- trading economics (kinh tế thương mại)
- economics and management (kinh tế và quản trị)