VIETNAMESE

khoa học thường thức

khoa học đại chúng

ENGLISH

popular science

  

NOUN

/ˈpɑpjələr ˈsaɪəns/

Khoa học thường thức là cách giải thích khoa học dễ hiểu, tiếp thu cho đa phần mọi người.

Ví dụ

1.

Khoa học thường thức là cầu nối giữa tài liệu khoa học với tư cách là một phương tiện nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, và các lĩnh vực của diễn ngôn chính trị và văn hóa đại chúng.

Popular science is a bridge between scientific literature as a professional medium of scientific research, and the realms of popular political and cultural discourse.

2.

Ngay từ năm 1830, nhà thiên văn học John Herschel đã nhận ra sự cần thiết của thể loại khoa học đại chúng.

As early as 1830, astronomer John Herschel had recognized the need for the genre of popular science.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến khoa học thường thức:
- broad-ranging (phạm vi rộng)
- scientist (nhà khoa học)
- ubiquitous (ở khắp mọi nơi)
- comprehensible (hiểu được)