VIETNAMESE

khoa hóa học

ENGLISH

faculty of chemistry

  

NOUN

/ˈfækəlti ʌv ˈkɛməstri/

Khoa Hóa học là khoa chuyên đào tạo, nghiên cứu về Hóa học.

Ví dụ

1.

Khoa Hóa học là một trong những khoa được thành lập lâu đời từ những năm 1954.

The Faculty of Chemistry is one of the long established faculties since 1954.

2.

Triết lý giáo dục của Khoa Hóa học là đảm bảo rằng tất cả sinh viên đều có kiến ​​thức và kỹ năng thực hiện các công việc liên quan đến ngành hóa học.

The educational philosophy of Faculty of Chemistry is to ensure that all students have knowledge and skills in performing the works related to chemistry.

Ghi chú

Một số phân nhánh của hóa học:
- Analytical chemistry: Hóa học phân tích
- Biochemistry: Hóa sinh
- Organic chemistry: Hóa học hữu cơ
- Inorganic chemistry: Hóa học vô cơ
- Physical chemistry: Hóa lý