VIETNAMESE

khoa hán học

ENGLISH

department of sinology

  

NOUN

/dɪˈpɑrtmənt ʌv saɪˈnɑː.lə.dʒi/

Khoa Hán học là khoa chuyên đào tạo, nghiên cứu về Hán học.

Ví dụ

1.

Khoa Hán học được thành lập vào năm 2014.

The Department of Sinology established in 2014.

2.

Khoa Hán học đã duy trì kinh nghiệm giảng dạy phong phú và năng lực nghiên cứu học thuật mạnh mẽ.

The Department of Sinology has maintained rich teaching experiences and strong academic research capacities.

Ghi chú

Hán học (Sinology), hay Trung Quốc học là ngành học (academic discipline) chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, bao gồm lịch sử (history), chính trị (politics), văn hóa (culture), triết học (philosophy), kinh tế (economy).