VIETNAMESE

khoa du lịch khách sạn

ENGLISH

faculty of tourism and hospitality

  

NOUN

/ˈfækəlti ʌv ˈtʊˌrɪzəm ænd ˌhɑspəˈtæləti/

Khoa Du lịch - Khách sạn là khoa chuyên đào tạo về du lịch - khách sạn, đáp ứng nhu cầu về nhân lực ngành du lịch khách sạn tại Việt Nam.

Ví dụ

1.

Khoa Du lịch - Khách sạn có uy tín trong việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao cho các tổ chức trong và ngoài ngành.

The Faculty of Tourism and Hospitality has a reputation for training and providing high-quality tourism human resources for organizations inside and outside of the industry.

2.

Triết lý giáo dục của Khoa Du lịch - Khách sạn là đảm bảo rằng tất cả sinh viên đều có kiến ​​thức và kỹ năng thực hiện các công việc liên quan đến ngành du lịch.

The educational philosophy of Faculty of Tourism and Hospitality is to ensure that all students have knowledge and skills in performing the works related to tourism.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến ngành du lịch khách sạn:
- room service (phục vụ phòng)
- check in (nhận phòng)
- luggage cart (xe đẩy hành lí)
- hotel manager (quản lí khách sạn)