VIETNAMESE

ngành du lịch khách sạn

ENGLISH

hospitality and tourism

  

NOUN

/ˌhɑspəˈtæləti ænd ˈtʊˌrɪzəm/

Ngành du lịch khác sạn là nhóm ngành dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực du lịch, lưu trú và ăn uống.

Ví dụ

1.

Mục tiêu sau cùng của ngành du lịch khác sạn cũng giống như nhiều nhóm ngành dịch vụ khác là làm hài lòng khách hàng, khiến họ muốn quay trở lại sử dụng dịch vụ.

The ultimate goal of the hospitality and tourism, like many other service industries, is to satisfy customers, making them want to return to use the service.

2.

Ngành du lịch khách sạn có 4 lĩnh vực cốt lõi.

Hospitality and tourism has four core areas.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến ngành du lịch khách sạn:
- room service (phục vụ phòng)
- check in (nhận phòng)
- luggage cart (xe đẩy hành lí)
- hotel manager (quản lí khách sạn)