VIETNAMESE

khấu trừ

ENGLISH

deduct

  

NOUN

/dɪˈdʌkt/

Khấu trừ là việc bớt lại từ phần tiền nợ hoặc hoàn tiền bị trừ lại do người được hưởng phải thực hiện nghĩa vụ.

Ví dụ

1.

Có nhiều khoản chi phí bạn có thể khấu trừ vào thu nhập của mình trước khi tính thuế.

There are many expenses you can deduct from your income before calculating tax.

2.

Mỗi tuần, một số tiền nhỏ được khấu trừ từ tiền lương của cô ấy cho kế hoạch hưu trí.

Each week a small amount is deducted from her wages for the pension plan.

Ghi chú

Cùng phân biệt subtract deduct nha!
- Subtract là lấy một phần từ tổng thể hoặc phần nhỏ hơn từ phần lớn hơn: để trừ thuế vào lương của một người.
- Deduct là việc bớt lại từ phần tiền nợ hoặc hoàn tiền bị trừ lại do người được hưởng phải thực hiện nghĩa vụ.