VIETNAMESE

khảo sát địa hình

ENGLISH

topographical survey

  

NOUN

/ˌtɑpəˈɡræfɪkəlˈsɜrˌveɪ/

topographic survey

Khảo sát địa hình là hoạt động nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên trên mặt đất tại địa điểm dự kiến xây dựng công trình phục vụ cho các công tác quy hoạch, thiết kế, tính khối lượng đào, đắp công trình.

Ví dụ

1.

Khảo sát địa hình nhằm lập dự án thiết kế, dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi và giao thông.

The purpose of conducting a topographical survey is to make design projects, investment projects to build industrial, civil, irrigation and traffic works.

2.

Khảo sát địa hình sẽ cho chúng ta biết được tình trạng cụ thể về mặt bằng, nơi chuẩn bị tiến hành xây dựng các công trình mới.

Topographic survey will let us know the specific status of the site, where the construction of new works is being prepared.

Ghi chú

Cùng phân biệt survey questionnaire nha!
- Bảng câu hỏi (questionnaire) là danh sách các câu hỏi mà một số người được hỏi để có thể thu thập thông tin về điều gì đó
- Khảo sát (survey) một tập hợp các câu hỏi mà mọi người được yêu cầu để thu thập thông tin hoặc tìm hiểu ý kiến của họ hoặc thông tin thu thập được bằng cách hỏi nhiều người cùng một câu hỏi