VIETNAMESE

khách mời

ENGLISH

guest

  

NOUN

/gɛst/

invited guest

Khách mời là người được mời đến để tham dự một sự kiện nào đó.

Ví dụ

1.

Trong khi đó, bữa tiệc diễn ra vào ngày mai và chúng tôi không có danh sách khách mời.

Meanwhile, the party's tomorrow and we don't have a guest list.

2.

Ruby, chị đưa khách mời của chúng ta lên phòng được không?

Ruby, would you please see our guest upstairs to his room?

Ghi chú

Phát âm gần như giống nhau nhưng guest guess không hề liên quan gì về nghĩa đó nha!
- Khách mời (guest) là người được mời đến để tham dự một sự kiện nào đó.
Ví dụ: I went to the theatre club as Helen's guest.
(Tôi đến dự câu lạc bộ kịch với tư cách khách mời của Helen.)
- Đoán (guess) là hành động cố gắng dò ý, dò thông tin.
Tôi đến câu lạc bộ kịch với tư cách khách mời của Helen.
Ví dụ: I guess it's going to rain.
(Tôi đoán là trời sắp mưa rồi.)