VIETNAMESE

hội phụ huynh học sinh

hội phụ huynh, ban đại diện cha mẹ học sinh

ENGLISH

parent association

  
NOUN

/ˈpɛrənt əˌsoʊsiˈeɪʃən/

parent's board

Hội phụ huynh học sinh hay hội phụ huynh hay ban đại diện cha mẹ học sinh là một hội, ban, tập hợp một nhóm thành viên của những bậc cha mẹ có con em đang theo học tại các trường học ở bậc Tiểu học, Trung học, phổ thông.

Ví dụ

1.

Hội phụ huynh học sinh làm việc với hiệu trưởng, nhân viên và ban giám hiệu để xây dựng mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa gia đình và nhà trường.

The parent association works with the principal, staff and the board of management to build effective partnership of home and school.

2.

Hội phụ huynh học sinh có thể tư vấn cho hiệu trưởng và hội đồng quản trị về các vấn đề chính sách và các sự cố có thể yêu cầu xem xét lại chính sách của trường.

The parent association can advise the principal and board of management on policy issues and incidents that may require a review of school policy.

Ghi chú

Cùng phân biệt board, association, councilcommittee nha!

- Board là một nhóm người có quyền quản lý, giám sát, điều tra hoặc tư vấn.

- Association là một nhóm người được tổ chức vì một mục đích chung.

- Council là một nhóm người được bầu trực tiếp hoặc gián tiếp, những người được chọn để đưa ra các quy tắc, luật, quyết định hoặc đưa ra lời khuyên.

- Committee là một cơ quan gồm những người được ủy quyền để xem xét, điều tra, thực hiện hành động hoặc báo cáo về một số vấn đề.