VIETNAMESE
hội nghị khoa học
ENGLISH
scientific conference
NOUN
/ˌsaɪənˈtɪfɪk ˈkɑnfərəns/
Một hội nghị khoa học là một cuộc họp của các nhà khoa học của một trường nghiên cứu nhất định, nhằm mang lại cho họ với nhau để tìm hiểu về diễn biến gần đây, dữ liệu mới hiện nay với nhau và thảo luận về nó.
Ví dụ
1.
Hội nghị khoa học của trường sẽ được tổ chức vào cuối tuần này.
The school's scientific conference will be held this weekend.
2.
Hội nghị khoa học sẽ bắt đầu vào thứ Tư.
The scientific conference will begin on Wednesday.
Ghi chú
Sự khác biệt giữa conference seminar:
- conference: hội nghị là một cuộc đàm phán ngoại giao đa phương.
- seminar: hội thảo là một lớp học được tổ chức có các nghiên cứu nâng cao, trong đó sinh viên gặp gỡ thường xuyên để thảo luận về nghiên cứu ban đầu, dưới sự hướng dẫn của một giáo sư.