VIETNAMESE

hội nghị khách hàng

hội nghị tri ân khách hàng

ENGLISH

customer conference

  

NOUN

/ˈkʌstəmər ˈkɑnfərəns/

Hội nghị khách hàng là một sự kiện do doanh nghiệp tổ chức hàng năm với khách mời chính là khách hàng hoặc các đối tác chiến lược của doanh nghiệp.

Ví dụ

1.

Hội nghị khách hàng thường được tổ chức vào giữa năm hoặc cuối năm.

Customer conferences are usually held in the middle of the year or at the end of the year.

2.

Hội nghị khách hàng tạo điều kiện để doanh nghiệp thể hiện văn hoá hoạt động, tầm nhìn sứ mệnh, gia tăng mối quan hệ gắn kết với khách hàng cũ cũng như thu hút những khách hàng mới để tăng cường sức cạnh tranh.

Customer conferences create conditions for businesses to demonstrate their operating culture, vision and mission, increase relationships with old customers as well as attract new customers to enhance competitiveness.

Ghi chú

Cùng phân biệt conference meeting nha!
- Hội nghị (conference) là một loại cuộc họp. Nó mang tính chất trang trọng và có thể có nhiều người tham dự. Họ tập trung vào một chủ đề cụ thể và có nhiều diễn giả có thể trình bày các quan điểm khác nhau về cùng một tình huống, một lĩnh vực thông thạo hoặc một vấn đề.
- Cuộc họp (meeting) có thể đề cập đến một tập hợp các cá nhân cho một mục đích cụ thể. Một cuộc họp thường xuyên diễn ra trong các công ty.