VIETNAMESE
hội khuyến học
ENGLISH
Study Promotion Association
NOUN
/ˈstʌdi prəˈmoʊʃən əˌsoʊsiˈeɪʃən/
Hội khuyến học là tổ chức xã hội với mục đích "nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nguồn nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế".
Ví dụ
1.
Hội Khuyến học Việt Nam là một tổ chức xã hội.
Vietnam Association for Study Promoting Education is a social organization.
2.
Nhiều học bổng do Hội khuyến học tài trợ.
Many scholarships were sponsored by the Study Promotion Association.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ vựng tiếng Anh về các đoàn hội thường gặp trong trường nha!
- student council (hội sinh viên)
- study promotion association (hội khuyến học)
- communist Youth Union of the Faculty/School (đoàn khoa, đoàn trường)
- parents’ board (hội phụ huynh)