VIETNAMESE

hội đồng trọng tài

uỷ ban trọng tài

ENGLISH

arbitration committee

  

NOUN

/ˌɑrbɪˈtreɪʃən kəˈmɪti/

Hội đồng trọng tài là bộ phận chuyên trách giải quyết tranh chấp thương mại trong trung tâm trọng tài thương mại gồm một hoặc một số trọng tài viên, được thành lập theo sự chỉ định của các bên tranh chấp phù hợp với quy định của pháp luật về trọng tài và quy tắc tố tụng của trung tâm trọng tài để giải quyết vụ việc.

Ví dụ

1.

Số lượng trọng tài viên trong hội đồng trọng tài do các bên thỏa thuận nhưng phải là số lẻ.

The number of arbitrators in the arbitration committee shall be agreed upon by the parties but must be odd.

2.

Dữ liệu chi tiết có sẵn từ các hội đồng trọng tài được công bố mỗi năm một lần trên cơ sở quốc gia.

Detailed data are available from the arbitration committees which are published once a year on a national basis.

Ghi chú

Cùng phân biệt board, council committee nha!
- Board là một nhóm người có quyền quản lý, giám sát, điều tra hoặc tư vấn.
- Council là một nhóm người được bầu trực tiếp hoặc gián tiếp, những người được chọn để đưa ra các quy tắc, luật, quyết định hoặc đưa ra lời khuyên.
- Committee là một cơ quan gồm những người được ủy quyền để xem xét, điều tra, thực hiện hành động hoặc báo cáo về một số vấn đề.