VIETNAMESE

học viện hậu cần

ENGLISH

Military Academy of Logistics

  

NOUN

/ˈmɪləˌtɛri əˈkædəmi ʌv ləˈʤɪstɪks/

Học viện Hậu cần là học viện quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan và nhân viên ngành hậu cần cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ví dụ

1.

Ngày 15 tháng 6 năm 1951 là Ngày truyền thống của Học viện Hậu cần.

June 15, 1951 was the Traditional Day of the Military Academy of Logistics.

2.

Học viện Hậu cần có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan và nhân viên ngành hậu cần cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

The Military Academy of Logistics is responsible for training officers and personnel in the logistics industry for the Vietnam People's Army.

Ghi chú

Một số Học viện thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam:
- Học viện Quốc phòng: National Defense Academy
- Học viện Chính trị: Political Academy
- Trường Sĩ quan Chính trị: Political University
- Học viện hậu cần: Military Academy of Logistics