VIETNAMESE

học viện quốc phòng

ENGLISH

National Defense Academy

  

NOUN

/ˈnæʃənəl dɪˈfɛns əˈkædəmi/

Học viện Quốc phòng là Học viện huấn luyện và đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, cán bộ khoa học nghệ thuật quân sự đầu ngành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ví dụ

1.

Học viện Quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.

National Defense Academy is directly under the Ministry of Defense of Vietnam.

2.

Học viện Quốc phòng có nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự.

The National Defense Academy has the mission of international cooperation in training and fostering senior military personnel.

Ghi chú

Một số Học viện thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam:
- Học viện Quốc phòng: National Defense Academy
- Học viện Chính trị: Political Academy
- Trường Sĩ quan Chính trị: Political University
- Học viện hậu cần: Military Academy of Logistics