VIETNAMESE

học vị tiến sĩ

bằng tiến sĩ

ENGLISH

doctorate degree

  
NOUN

/ˈdɑktərət dɪˈgri/

Học vị tiến sĩ học vị cấp cao nhất trong hệ thống giao dục đại học.

Ví dụ

1.

Học vị tiến sĩ đầu tiên được trao vào năm 1972.

The first doctorate degree was conferred in 1972.

2.

Anh ta làm giảng viên đại học và nhận học vị tiến sĩ.

He worked as a university lecturer and received a doctorate degree.

Khóa học IELTS

Ghi chú

Các loại học vị:

- associate degree (bằng cao đẳng)

- bachelor's degree (bằng cử nhân)

- master's degree (bằng thạc sĩ)

- doctoral degree (bằng tiến sĩ)