VIETNAMESE

học tiến sĩ

ENGLISH

doctorate degree study

  

NOUN

/ˈdɑktərət dɪˈgri ˈstʌdi/

doctoral degree study

Học tiến sĩ học bằng cấp cao nhất trong hệ thống giao dục đại học.

Ví dụ

1.

Năm 1864, ông hoàn thành học chương trình học tiến sĩ y khoa.

In 1864, he finished his doctorate degree study in medicine.

2.

A doctorate degree study normally takes four additional years.

Một chương trình học tiến sĩ thường mất thêm bốn năm.

Ghi chú

Các bậc học:
- primary school (tiểu học)
- junior high school (trung học cơ sở)
- high school (trung học phổ thông)
- associate degree (bằng cao đẳng)
- bachelor's degree (bằng cử nhân)
- master's degree (bằng thạc sĩ)
- doctorate degree (bằng tiến sĩ)