VIETNAMESE
học vị thạc sĩ
ENGLISH
master's degree
NOUN
/ˈmæstərz dɪˈgri/
Thạc sĩ theo nghĩa đen là từ để chỉ người có học vấn rộng, nay dùng để chỉ một bậc học vị. Bậc học vị này khác nhau tùy theo hệ thống giáo dục: Học vị thạc sĩ trong tiếng Anh được gọi là Master's degree, một học vị trên cấp cử nhân, dưới cấp tiến sĩ được cấp bởi trường đại học khi hoàn tất chương trình học chứng tỏ sự nắm vững kiến thức bậc cao của một lĩnh vực nghiên cứu hoặc ngành nghề.
Ví dụ
1.
Cô cũng có học vị Thạc sĩ Y khoa về Nhi khoa.
She also holds the Master's degree of Medicine in Pediatrics.
2.
Anh ta được phép học tiếp để tiến lên học vị thạc sĩ ngữ văn.
He was allowed to proceed to a Master's degree of Arts.
Ghi chú
Các học vị trong hệ thống giáo dục Việt Nam nè!
- Học vị tú tài: Baccalaureate degree
- Học vị cử nhân: Bachelor's degree
- Học vị thạc sĩ: Master's degree
- Học vị tiến sĩ: Doctor 's degree