VIETNAMESE

học tiểu học

ENGLISH

go to primary school

  

NOUN

/goʊ tu ˈpraɪˌmɛri skul/

Học tiểu học là bậc học đầu tiên và quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em, thời gian hình thành nhân cách và năng lực.

Ví dụ

1.

Trẻ em bắt đầu học tiểu học từ 6 tuổi.

Children start going to primary school at the age of 6.

2.

Học tiểu học giúp trẻ em cải thiện bản thân đồng thời làm quen với môi trường học sau này.

Going to primary school helps children to improve themselves and get used to the school environment later.

Ghi chú

Các bậc học:
- primary school (tiểu học)
- junior high school (trung học cơ sở)
- high school (trung học phổ thông)
- associate degree (bằng cao đẳng)
- bachelor's degree (bằng cử nhân)
- master's degree (bằng thạc sĩ)
- doctorate degree (bằng tiến sĩ)