VIETNAMESE
bằng tiến sĩ
ENGLISH
doctor's degree
NOUN
/ˈdɑktərz dɪˈgri/
Chương trình Tiến sĩ là một chương trình học sau Thạc sĩ. Thuật ngữ PhD là viết tắt của cụm từ "Tiến sĩ Triết học". Đây là một bằng cấp được quốc tế công nhận và đồng thời cũng làchương trình học có cấp độ cao nhất.
Ví dụ
1.
Cô ấy đang có ý định học để lấy bằng bác sĩ.
She is intending to study for her doctor's degree.
2.
Peter đã được trao bằng tiến sĩ hóa học.
Peter was awarded a doctor's degree in chemistry.
Ghi chú
Cùng học thêm các từ vựng về các bậc học trên phổ thông nè!
- bằng trung cấp: Intermediate Degree
- bằng cao đẳng: The Degree Of Associate
- bằng đại học: Bachelor's Degree
- bằng thạc sĩ: Master's Degree
- bằng tiến sĩ: Doctor's Degree