VIETNAMESE

học tài thi phận

ENGLISH

man proposes, god disposes

  

NOUN

/mæn prəˈpoʊzɪz, gɑd dɪˈspoʊzɪz/

Học tài thi phận nghĩa là nghĩa là trong quá trình học, dù bạn học có giỏi có tốt đi chăng nữa thì đến lúc đi thi chưa chắc đã đậu được điểm cao.

Ví dụ

1.

Ai cũng nói "Học tài thi phận".

Everyone says "man proposes, god disposes".

2.

"Học tài thi phận" là một câu nói nghiệt ngã.

"Man proposes, god disposes" is a cruel saying.

Ghi chú

Một số câu nói về thi cử:
- burn the midnight oil (học đêm)
- hit the books (học chăm chỉ)
- sail through (thuận buồm xuôi gió)
- burn the candle at both ends (thức đêm dậy sớm)