VIETNAMESE

học tại chức

ENGLISH

in-service study

  

NOUN

/ɪn-ˈsɜrvəs ˈstʌdi/

Học tại chức là loại hình học tập dành cho đại đa số người vừa học vừa làm để hoàn thiện kiến thức chuyên môn hoặc muốn học thêm một ngành khác với ngành mình đang làm.

Ví dụ

1.

Học tại chức thường học buổi tối, chương trình học cũng giống như đại học chính quy.

In-service study usually takes place in the evening, the curriculum is the same as that of a regular university.

2.

Hiện nay, phần lớn các chương trình đào tạo được chúng ta gọi là học tại chức hiện nay, đều là những chương trình đào tạo không chính quy.

Currently, the majority of training programs we call in-service study today, are informal training programs.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến học tại chức:
- attendance (mức độ chuyên cần)
- credit (tín chỉ)
- thesis (luận văn)
- undergraduate (cấp đại học)