VIETNAMESE
đại học tại chức
đại học chính quy
ENGLISH
in-service university
NOUN
/ɪn-ˈsɜrvəs ˌjunəˈvɜrsəti/
formal university
Đào tạo tại chức là loại hình đào tạo dành cho đại đa số người vừa học vừa làm để hoàn thiện kiến thức chuyên môn hoặc muốn học thêm một ngành khác với ngành mình đang làm.
Ví dụ
1.
Đại học tại chức là loại hình đại học dành cho những người muốn vừa học vừa làm.
In-service university is a type of university for people who want to study while they're still working.
2.
Tôi theo học trường đại học tại chức này cũng được vài tháng rồi.
I've been pursuing this in-service university for a few months now.
Ghi chú
Chúng ta cùng phân biệt hai khái niệm trong tiếng Anh là in-service university (đại học tại chức) và formal university (đại học chính quy)
- in-service university chỉ hệ đại học vừa học vừa làm: In-service university is a type of university for people who want to study while they're still working. (Đại học tại chức là loại hình đại học dành cho những người muốn vừa học vừa làm.)
- formal university là hệ đào tạo toàn thời gian (full-time): It’s lucky for students nowadays to pursue a formal university training. (Thật may mắn cho các sinh viên ngày nay có thể theo học hệ đào tạo đại học chính quy.)