VIETNAMESE

học lệch

ENGLISH

focus excessively on one subject

  

NOUN

/ˈfoʊkəs ɪkˈsɛsɪvli ɑn wʌn ˈsʌbʤɪkt/

Học lệch là thuật ngữ giáo dục dùng để chỉ tình trạng học không đồng đều các môn học của học sinh.

Ví dụ

1.

Không bao giờ là khôn ngoan khi học lệch cả.

It's never wise to focus excessively on one subject.

2.

Anh ấy đang cố gắng ngăn bản thân học lệch.

He's been trying to stop himself from focusing excessively on one subject.

Ghi chú

Cùng học một số từ vựng, khái niệm liên quan đến chủ đề học thuật nhé:
- terminal examination: thi cuối kỳ
- revision: ôn bài
- research: nghiên cứu
- academic performance: thành tích học thuật
- tertiary education: giáo dục sau trung học phổ thông
- curriculum: chương trình học
- passing grade: điểm qua môn
- resit: thi lại