VIETNAMESE
học đi đôi với hành
học bằng cách thực hành
ENGLISH
learning with practice
NOUN
/ˈlɜrnɪŋ wɪð ˈpræktəs/
learning by doing
Học đi đôi với hành có nghĩa là vừa học lý thuyết vừa thực hành thực tế để đạt hiệu quả cao nhất.
Ví dụ
1.
Để đạt được kết quả tốt nhất chúng ta cần phải học đi đôi với hành.
To achieve the best results we need to learn with practice.
2.
Bạn không thể học giỏi môn này chỉ với việc thuộc làu lý thuyết. Bạn cần phải học đi đôi với hành.
You can't master this subject just by memorizing theories. You have to learn with practice.
Ghi chú
Học đi đôi với hành (Learning with practice) nghĩa là học tập phải gắn liền với (associated with) thực hành, thực nghiệm (experimentation); phải kết hợp kiến thức học được ở trường, lớp, ở trên trang sách với hoạt động, việc làm cụ thể, không được học lí thuyết suông.