VIETNAMESE

học bổng khuyến khích học tập ueh

ENGLISH

UEH Academic Encouragement Scholarship

  

NOUN

/ju-i-eɪʧ ˌækəˈdɛmɪk ɛnˈkɜrɪʤmənt ˈskɑlərˌʃɪp/

Học bổng khuyến khích học tập UEH là loại học bổng học thuật do trường đại học Kinh tế Tp. HCM (UEH) trao cho các học sinh, sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện tốt tùy theo thang điểm nhà trường quy định.

Ví dụ

1.

Học bổng Khuyến khích học tập UEH dành cho sinh viên có kết quả học tập từ loại khá trở lên.

The UEH Academic Encouragement Scholarship is for students with excellent or above academic results.

2.

Cô gái giành được Học bổng khuyến khích Học tập UEH khá xuất sắc.

The girl who won the UEH Academic Encouragement Scholarship was quite outstanding.

Ghi chú

Học bổng học thuật (Academic scholarships) được trao cho những sinh viên đã thể hiện được năng khiếu (scholastic aptitude) và thành tích học tập (scholastic performance) cao. Những học bổng này thường được công bố rộng rãi (well-publicized) và sự cạnh tranh (competition) có thể rất khốc liệt. Trong khi học bổng học tập chủ yếu dựa trên điểm trung bình (GPA) của sinh viên, ủy ban trao giải (award committees) cũng thường xem xét các yếu tố khác bao gồm các hoạt động ngoại khóa (extracurricular activities) và phẩm chất lãnh đạo (leadership qualities).