VIETNAMESE

hệ thống thông tin quản lý

ENGLISH

management information system

  

NOUN

/ˈmænəʤmənt ˌɪnfərˈmeɪʃən ˈsɪstəm/

MIS

Hệ thống thông tin quản lý là ngành học về con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin chính xác cho những người soạn thảo các quyết định trong tổ chức - doanh nghiệp.

Ví dụ

1.

Hệ thống thông tin quản lý thường được xem là một phân ngành của khoa học quản lý và quản trị kinh doanh.

Management information system is often viewed as a sub-discipline of management science and business administration.

2.

Hệ thống thông tin quản lý là một ứng dụng máy tính trong lĩnh vực công nghệ quản lý thực tế.

The management information system is a computer application in a management domain practical technology.

Ghi chú

Cùng phân biệt system process nha!
- Hệ thống (system) là tập hợp các phần tử có quan hệ hữu cơ với nhau, tác động chi phối lẫn nhau theo các quy luật nhất định để trở thành một chỉnh thể.
- Quy trình (process) là tất cả những việc bạn làm để làm cho bất kỳ hệ thống nhất định nào hoạt động hiệu quả nhất.