VIETNAMESE
hệ số nhân
ENGLISH
multiplier factor
NOUN
/ˈmʌltəˌplaɪər ˈfæktər/
multiplier
Hệ số nhân là hệ số được tính bằng phép nhân lên với một hệ số cho trước.
Ví dụ
1.
Điểm xếp hạng trung bình của bốn năm trước được tính theo hệ số nhân của chúng đã nêu ở trên.
The average ranking points for the four previous years are weighted by their multiplier mentioned above.
2.
HIểu một cách đơn giản, hệ số nhân là một yếu tố khuếch đại hoặc tăng giá trị cơ bản của một thứ khác.
A multiplier factor is simply a factor that amplifies or increase the base value of something else.
Ghi chú
Hệ số nhân (multiplier factor) đề cập đến một yếu tố kinh tế (economic factor), khi được áp dụng, nó sẽ khuếch đại (amplifies) ảnh hưởng của một số kết quả khác (the effect of some other outcome).