VIETNAMESE
hàng ký gửi
hàng kí gửi
ENGLISH
consigned goods
NOUN
/kənˈsaɪnd gʊdz/
Hàng hóa ký gửi là sản phẩm không thuộc sở hữu của bên sở hữu chúng.
Ví dụ
1.
Hàng hóa ký gửi thường được sử dụng bởi các nhà sản xuất không có khả năng tiếp cận trực tiếp với các kênh phân phối và họ muốn giữ quyền sở hữu đối với hàng hóa của họ để tránh các khoản nợ khó đòi.
Consigned goods is commonly used by manufacturers that do not have direct access to distribution channels, and which prefer to retain ownership of their goods in order to avoid bad debt losses.
2.
Hợp đồng hàng ký gửi có thể được coi là quan hệ đại lý, trong đó người gửi hàng là bên giao đại lý và người nhận hàng là bên đại lý.
An arrangement of consigned goods can be considered an agency relationship, where the consignor is the principal and the consignee is the agent.
Ghi chú
Một số từ vựng liên quan:
- người nhận hàng ký gửi: consignee
- người gửi hàng ký gửi: consignor