VIETNAMESE
giờ tan học
sau giờ học
ENGLISH
after school
NOUN
/ˈæftər skul/
after class
Giờ tan học là thời gian kết thúc một ngày học một buổi học.
Ví dụ
1.
Sau giờ tan học, lũ trẻ tản mác về nhà của chúng.
After school the children dispersed to their homes.
2.
Về thẳng nhà sau giờ tan học đấy nhé.
Come straight home after school.
Ghi chú
Chúng ta cùng phân biệt một số khái niệm trong tiếng Anh mang ý nghĩa ‘giờ tan học’ nha!
- after school (giờ tan học): After school the children dispersed to their homes. (Sau giờ tan học, lũ trẻ tản mác về nhà của chúng.)
- after class (sau giờ học): I usually go swimming after class. (Tôi thường đi bơi sau giờ học.)
- after-hour (tan học, tan tầm): See you in the after-hour. (Gặp lại bạn sau lúc tan học nha.)