VIETNAMESE

giấy ủy quyền

ENGLISH

power of attorney

  

NOUN

/ˈpaʊər ʌv əˈtɜrni/

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền.

Ví dụ

1.

Giấy uỷ quyền có hiệu lực bao lâu?

How long is the power of attorney valid for?

2.

Giấy ủy quyền là một biểu mẫu văn bản pháp lý được sử dụng trong các trường hợp người ủy quyền không thể có mặt tại cơ quan, đơn vị để ký các văn bản.

Power of attorney is a form of legal document used in cases where the authorizer cannot be present at the agency or unit to sign documents.

Ghi chú

Cụm power of attorney có nghĩa là giấy uỷ quyền nhưng từ attorney khi đứng riêng một mình thì có nghĩa là luật sư đấy!
Vậy từ này có gì khác với từ lawyer? Cùng tìm hiểu nhé!
- Luật sư (lawyer) là những người tốt nghiệp từ trường luật và có thể hành nghề luật như 1 tư vấn viên ở văn phòng luật và một số nghề khác, nhưng họ không đủ tư cách tiếp nhận thân chủ và tranh tụng ở toà án.
- Luật sư (attorney) là những người đã tốt nghiệp từ trường luật, vượt qua kỳ thi luật sư và trở thành thành viên của đoàn luật sư, khi đó họ đã có đủ tư cách để tiếp nhận thân chủ và tranh trụng trước toà.