VIETNAMESE

giao hàng từng phần

ENGLISH

partial delivery

  

NOUN

/ˈpɑrʃəl dɪˈlɪvəri/

partial shipment

Giao hàng từng phần được hiểu là giao hàng trên nhiều con tàu, ngay cả khi những con tàu này rời cảng cùng một ngày và đến cùng cảng đến.

Ví dụ

1.

Theo quy định hiện nay, để tiến hành giao hàng từng phần, người khai hải quan phải xuất trình tờ khai hải quan đã đăng ký, sổ theo dõi hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu.

According to current regulations, in order to carry out partial delivery of goods, the customs declarant must present a registered customs declaration and a logbook of exported or imported goods.

2.

Để tiến hành giao hàng từng phần, người khai hải quan phải nộp các loại giấy tờ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định đối với từng loại hình xuất nhập khẩu.

In order to carry out partial delivery of goods, the customs declarant must submit the documents in the customs dossier as prescribed for each type of import and export.

Ghi chú

Cùng phân biệt partial delivery complete delivery nha!
- Giao hàng từng phần (partial delivery) được hiểu là giao hàng trên nhiều con tàu, ngay cả khi những con tàu này rời cảng cùng một ngày và đến cùng cảng đến.
- Giao hàng hoàn chỉnh (complete delivery) là trong một lần giao hàng tất cả các mặt hàng sẽ được thực hiện vào ngày giao hàng muộn nhất.