VIETNAMESE
giáo dục phổ thông
giáo dục trung học
ENGLISH
general education
NOUN
/ˈʤɛnərəl ˌɛʤəˈkeɪʃən/
secondary education
Giáo dục phổ thông là một bậc trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam hiện nay, cao hơn tiểu học, trung học cơ sở và thấp hơn cao đẳng hoặc đại học.
Ví dụ
1.
Mặc dù bố mẹ tôi chỉ mới hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, nhưng họ rất được cộng đồng tôn trọng.
Although my parents only had general education, they are highly respected by the community.
2.
Hai mươi năm trước, hầu hết trẻ em chỉ có thể theo đuổi một nền giáo dục phổ thông tốt ở các trường công lập.
Twenty years ago, most children can only pursue a good general education in public schools.
Ghi chú
Chúng ta cùng học về một số từ vựng tiếng Anh về các hệ giáo dục nha!
- preschool education (giáo dục mầm non)
- general education (giáo dục phổ thông)
- college prep course (dự bị đại học)
- university education (giáo dục đại học)
- postgraduate education (giáo dục sau đại học)