VIETNAMESE
giáo dục công dân
ENGLISH
civic education
NOUN
/ˈsɪvɪk ˌɛʤəˈkeɪʃən/
Giáo dục công dân là môn học có vai trò trực tiếp giáo dục những công dân chân chính cho đất nước, cụ thể trong việc phát triển đạo đức, nhân cách, giá trị sống con người - chủ nhân tương lai thế hệ mới.
Ví dụ
1.
Giáo dục công dân là môn học bắt buộc trong trường học.
Civic education is a compulsory subject in school.
2.
Giáo dục công dân là một môn dễ.
Civic education was an easy subject.
Ghi chú
Các môn học ở phổ thông nè!
- Toán: Mathematics (Maths)
- Vật lý: Physics
- Hóa: Chemistry
- Sinh học: Biology
- Địa lý: Geography
- Ngoại ngữ: Foreign language
- Ngữ văn: Literature
- Âm nhạc: Music
- Thể dục: Physical education