VIETNAMESE
giải thưởng sinh viên 5 tốt
ENGLISH
prize for Student of 5 merits
NOUN
/praɪz fɔr ˈstudənt ʌv 5 ˈmɛrəts/
Giải thưởng sinh viên 5 tốt là giải thưởng dành tặng cho những sinh viên sở hữu đủ 5 đức tính tốt và xứng đáng được tuyên dương khen thưởng.
Ví dụ
1.
Cô vinh dự được trao tặng Giải thưởng Sinh viên 5 tốt.
She was honored to be awarded the Prize for Student of 5 merits.
2.
Giải thưởng sinh viên 5 tốt dành cho những học sinh giỏi về học lực và đạo đức.
The Prize for Student of 5 merits is for students who are excellent in academics and morals.
Ghi chú
Giải thưởng sinh viên 5 tốt (prize for Student of 5 merits) là giải thưởng (award) dành tặng cho những sinh viên sở hữu (possess) đủ 5 đức tính tốt (5 good qualities) và xứng đáng được tuyên dương (commended) khen thưởng (rewarded).